۱۳۸۸ شهریور ۴, چهارشنبه

حداد عادل خواستار برخود با فساد فرزندان بعضی از مقامات شد

حداد عادل در نطق امروز در مجلس از قوه قضاییه خواست با فساد فرزندان بعضی از مقامات برخورد کند.او در این سخنرانی اعلام کرد مردم از افشای فساد فرزندان برخی مقامات دچار حیرت و سردرگمی شدند. وی گفت اگر قوه قضائیه در همان ابتدا با اینگونه افراد و فسادهای آنان برخورد می کرد امروز شاهد چنین وضعی نبودیم.اشاره وی به طرح برخی ادعاها در مورد استفاده مهدی هاشمی از بیت المال یه نفع پدر خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم بوده است. وی در انتها خواستار ایجاد قوه قضاییه سالم شد.

0 نظرات: